Retourneren van uw bestelling

Als particuliere consument heeft u de mogelijkheid om gebruik te maken van het herroepingsrecht (de wet “koop op afstand”), u kunt hierdoor de aankoop van NIET maatwerk producten en/of diensten binnen 14 werkdagen nadat de producten door u zijn ontvangen kosteloos en zonder opgaaf van redenen annuleren.

Herroepingrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient u Stickergalerij via een ondubbelzinnige verklaring (Schriftelijk per post of per e-mail) op de hoogte te stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het volgend modelformulier: Modelformulier voor herroeping .

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping 

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan (met uitzondering van eventuele extra kosten, zoals verzendkosten en ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zult u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij wachten tot dat wij de goederen hebben teruggekregen, en zal dan binnen 14 dagen na ontvangst het bedrag terugstorten.

a). U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
b). De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.
c). U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

De mogelijkheid om gebruik te maken van het herroepingsrecht geldt NIET indien:

  • Het product gebruikt is;
  • Het maatwerk producten of diensten betreft.
  • U handelt als bedrijf of als natuurlijk persoon die handelt in opdracht van een beroep of bedrijf;

Wij verzoeken u per e-mail naar info@stickergalerij.nl of per aangetekend schrijven kenbaar te maken dat u gebruik wilt maken van het herroepingrecht. U kunt hierbij gebruik maken van het Europees Modelformulier voor Herroeping. Wij zullen dit verzoek binnen 2 werkdagen na ontvangst in behandeling nemen en u hiervan een bevestiging toesturen. Indien u binnen deze termijn geen bevestiging van ons heeft ontvangen, dient u hierover contact op te nemen.

 

0